Vinjett
Förstasidan Boken Författaren Köp boken

Boken Om antal och mått

I alla tider har människor behövt räkna och mäta det de arbetat med, vare sig de sysslat med handel, hantverk, jordbruk, hushållning, transporter, krig­föring, veten­skap eller annat. Likaså har det varit nödvändigt att kunna bevara information om mängder och antal genom någon form av bok­föring, om det så bara varit som skåror i en trästav.
Några självklara och enkelt fastställda måttenheter har naturen inte till­handahållit annat än för tid i form av dygnet, månaden och året. Alla andra enheter är människo­verk och har fastställts mer eller mindre godtyckligt och med varierande grad av precision och stabilitet. Utgående från människo­kroppen finns mått­enheter som tum, fot, handfull o.s.v., men vems tumme, fot och hand är det som har det ”riktiga” värdet? Det har funnits mått­enheter som stop, skäppa, uns, ort, fjärdings­väg, tunnland och många andra, men hur stora var de? Hur många kannor gick det på en åm? Vad var det för skillnad på uppstadsvikt och stapel­stads­vikt? Och varifrån fick den för hela världen gemensamma metern sin längd?

Genom tiderna och på olika håll har det förekommit många olika mått­enheter. En del var väldefinierade, medan andra hade olika storlek på olika platser och i olika sammanhang. I en del fall går det inte längre att fast­ställa hur stora måttenheterna var. Det rådde ända fram till modern tid en väldig oreda när det gällde måttenheter och deras storlek. Upprepade för­sök har gjorts att skapa ordning, men det var först genom meter­systemet som världen fick ett universellt måttsystem.

Boken är en översiktlig introduktion med inrikt­ning på för­klar­ingar, bak­grunder och sammanhang. Nu­tida och gamla mått­enheter be­skrivs och ställs i relation till mått­enhet­er­na i våra dagars inter­nationella måttsyst­em. Även grund­lägg­ande frågor om mätteknik och standardisering tas upp. I slutet av boken finns förklaringar av alla facktermer.
Boken vänder sig till en intresserad all­mänhet utan special­kun­skaper i metro­logi, som är läran om mätning och mät­teknik.

Bokens
           framsida

Titel: Om antal och mått
Författare: Roger Hansson
Språk: Svenska
Bandtyp: Mjukpärm
Format: A5 (148x210 mm)
Antal sidor: 302
Vikt: 400 g
ISBN: 978-91-637-9607-71
Pris: 120 kr + portoRättelser
Roger Hansson
0704 33 47 76
info@monogon.se